Från start till mål med byggprojekt

Bygglov, Konsult

DSC_2996

Är du som de flesta privatpersoner nybörjare inom bygg? Man bygger oftast hus en gång i livet, eller gör en tillbyggnad. Mycket att tänka på. Både frågor och möjligheter. Nedan har vi sammanfattat byggprocessen vad du står inför samt också infogat kortfattad information om hur ByggFranks byggkonsulter kan stötta och hjälpa till i de olika stegen

 

Idéstadiet (innan bygglov söks)

FÖRBESIKTNING: Kunden skickar in alla relevanta handlingar, exempelvis befintliga ritningar, detaljplan för fastigheten samt en beskrivning av vad kunden vill få utfört, när det ska utföras och budget för projektet. En av våra byggkonsulter läser in sig på ärendet, kommer ut för ett personligt möte samt besiktning av befintliga förhållanden (mark, framkomlighet, befintlig stomme, mm). Du som kund får ett protokoll som beskriver förutsättningar för genomförande, planskiss, materialval, prioriteringar, prisindikation för entreprenaden mm.

 

Bygglovsansökan

ARKITEKTRITNINGAR FÖR BYGGLOV: Våra byggkonsulter och arkitekter tar gemensamt fram ett förslag som kunden efter godkännande kan lämna in för ansökan eller anmälan. Handlingar som ingår är situationsplan, snitt, fasadritningar och planritningar. Vi kan även skapa 3D-ritningar vid efterfrågan.

 

Planering och kontraktering av entreprenörer

ENTREPRENADUPPHANDLING: Våra upphandlare tar fram en tid- och genomförandeplan som tillsammans med byggbeskrivning och ritningar bildar ett anbudsunderlag vilket skickas ut till lämpliga entreprenörer. Vi tar in och granskar entreprenadofferter samt upprättar kontrakt med de yrkesgrupper som krävs för entreprenadens genomförande.

 

Tekniskt samråd/Startbesked

K-RITNINGAR: Våra konstruktörer tar fram konstruktionsritningar om kommunen kräver detta, eller kontrakterade entreprenörer finner behov. Ritningar som brukar ingå är tekniskt snitt, grundläggning, mellanbjälklag och tak (samt detaljer som efterfrågas).

 

Utförande av entreprenad

BYGGPROJEKTLEDNING: Vår byggprojektledare stödjer kundens entreprenad genom veckovisa skriftligt dokumenterade byggmöten med entreprenörerna (och kund om så önskas) för att säkerställa efterlevnad av tidplanen, nödvändiga tillstånd, utförandet, lagstadgade arbetsmiljökrav, egenkontroller enligt kontrollplan mm.

 

Överlämnande

ENTREPRENADSYN: ByggFranks besiktningsmän genomför en entreprenadsyn där vi granskar och bedömer entreprenaden samt upprättar ett utlåtande där eventuella anmärkningar anges.

 

Fundera var just du är i din/er beslutsprocess kring byggprojektet. Därefter fundera på om ByggFrank ska stötta dig och göra vissa delar i processen.

Bygglovshandlingar för uterum

Bygglov, Konsult, Uterum

Uterum

Dessa regler gäller

Sedan 2014 gäller nya regler för vad du får bygga utan bygglov. Friggebodsreglerna ger dig lov att helt utan bygglov uppföra en eller flera fristående byggnader med totalyta på upp till 15 kvm på din tomt. De nya Attefallsreglerna som nu tillkommit ger dig rätt att utan bygglov bygga ett väggmonterat uterum på upp till 15 kvm och ett uterum på upp till 25 kvm. Och det fina är, att du både kan utnyttja Friggebodsregler och Attefallsregler på samma fastighet! Större byggnader än vad som anges kräver alltid bygglov.

I många fall krävs det bygglov för att ha uterummen monterade mot befintlig huskropp.

Handlingar som kommunen kräver

Oavsett om kommunen kräver bygglov alternativt bygganmälan så måste nedan handlingar och ritningar tas fram för att kommunen ska säga OK på ert projekt, ”Uterum”.

 • Planritning på uterummet
 • Fasadritning där uterummet ritas in mot befintligt hus / fastighet

Hur får jag projektet i mål

För att komma i mål med projektet krävs det ofta att du

 1. anlitar en byggkonsult för att ta fram nödvändiga handlingar enl ovan
 2. anlitar en byggfirma / byggentreprenör som monterar/bygger uterummet samt sammanfogar det med befintligt hus.

Du som kund ska ta fram ritningar på befintligt hus. Gärna i digitalt format (.dwg). Då underlättar du för byggkonsulten och projektet blir också snabbare utfört och till lägre kostnad. I annat fall får byggkonsulten rita in befintligt hus från papper in i digitalt format vilket tar några timmars jobb.

ByggFrank är en unik byggkonsult som både kan ta fram ovan handlingar samt se till att entreprenaden byggs på rätt sätt. Framtagande av nödvändiga handlingar för uterumsbygge har en leveranstid på 1-2 veckor beroende på säsong. Vill du få prisförslag?

Att tänka på gällande bygglov

Bygglov, Konsult

3D skiss

När behövs bygglov?

Bygglov behövs när du ska bygga ett hus eller när du ska bygga ut ett befintligt hus. Du behöver också bygglov om du ska bygga vissa speciella murar och staket eller om det är speciellt med servitut. För att ta reda på om bygglov behövs kan du vända dig till din kommun alternativt ta hjälp av en byggkonsult.

Vad är bygglovshandlingar?

Bygglovshandlingar består av byggritningar och en bygganmälan som ska skickas in till kommunen. I vissa fall krävs det en kontrollansvarig för ditt projekt.

Vem gör bygglovshandlingar?

Du anlitar en byggkonsult för att göra dina byggritningar, bygglovsansökan och skapa dina bygglovshandlingar.

Hur formas byggritningarna?

De formas utifrån du och din familjs önskemål på projektet. Ofta finns det något som är drivande så som att familjen växer, barnen blir äldre med mera. Se nedan exempel på en skiss/ritning.

Skiss & ritning på ombyggnadsprojekt

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?

Ett bygglov tar ofta upp till 10 veckor att få från kommunen och byggnadsnämnden. Det kan gå snabbare, alla kommuner har olika hanteringstider för att hantera bygglov.

Hur länge är ett bygglov giltigt?

Bygget måste starta inom två år och vara slutfört inom fem år.
Behöver du hjälp med arkitektritningar, byggritningar, bygglovet, bygglovshandlingar så har ByggFrank erfarna byggkonsulter som  jobbar med denna typ av jobb hela tiden. Du kan kontakta ByggFrank här

Varför måste jag ha arbetsmiljöplan?

Uncategorized

Fallskydd

Vad är en arbetsmiljöplan?

En arbetsmiljöplan är en samling generella regler och särskilda ordningsregler för alla som arbetar inom ett bygg- eller anläggningsprojekt. Den talar om allt från vilka tider arbetet får pågå till vilka konkreta åtgärder som ska förhindra olycksfall. Arbetsmiljöplanen ska helt enkelt se till att allt arbete kan utföras i en sund och säker miljö.

Vem ansvarar för arbetsmiljöplanen?

När det kommer till arbetsmiljöplanen fördelas ansvaret över tre olika roller:

 • Byggherren – den som beställer och betalar för projektet.
 • Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) – den som ansvarar för arbetsmiljön i planerings- och projekteringsfasen.
 • Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandefasen (BAS-U) – den som ansvarar för arbetsmiljön under själva byggfasen.

Byggherren är den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön före och under ett bygg- eller anläggningsprojekt. Tillsammans med BAS-P ansvarar byggherren för att skapa en arbetsmiljöplan före projektet. När projektet sedan startar är det byggherren tillsammans med BAS-U som ansvarar för att planen är tillgänglig och uppdaterad och att alla på arbetsplatsen förstår den.

Vad betyder BAS-U?

BAS-U är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BAS-U i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BAS-U, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare.

Vilka är BAS-U:s arbetsuppgifter?

Tillsammans med byggherren ansvarar BAS-U för arbetsmiljön på arbetsplatsen och för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig. BAS-U ansvarar även för att anpassa arbetsmiljöplanen under arbetets gång.

BAS-U ska bl.a.

 • säkerställa att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna
 • samordna arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen
 • se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas.

 

När behöver du en arbetsmiljöplan?

Alla som ska utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete som innehåller riskabla moment måste upprätta en arbetsmiljöplan innan arbetet startar. Kravet på en arbetsmiljöplan kommer från Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Om det sker en olycka på arbetsplatsen kommer arbetsmiljöplanen att kontrolleras av polis, åklagare och Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöplanen ska innehålla följande:

 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
 • En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra:
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med  passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.

Vill du veta mer om arbetsmiljöplan eller få hjälp med att skriva en sådan till er entreprenad så kan du kontakta ByggFrank så kommer en av byggkonsulterna hjälpa dig med uppdraget. Kontakta ByggFrank här.

Bygga pool – byggprocessen

Attefallshus, Pool
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_314

Poolprojektet du drömmer om

Bygga pool – byggprocessen

Byggprocessen ser olika ut beroende på om du bygger en markpool eller pool ovan mark. Markpool kräver mest förarbete men slutresultatet blir också både finare och exklusivare.

Först så gräver du en grop, som du dränerar om det behövs. Efter det gör du en grund i exempelvis betong. Sedan sätter du stommen, vilket är väggarna, och sist placerar du linern som är tätskiktet.

IMG_0341

Gjutning av plattan till poolen

VWAKRLZaRmS7rLhRX+mZpw_thumb_a20

Väggar på plats – poolprojekt

När du bygger en markpool så ska gropen vara lite större än själva poolstommen. Det resterande utrymmet ska fyllas i samtidigt som du fyller poolen med vatten. Det är för att skapa ett så kallat mottryck så att konstruktionen eller linern inte tar skada.

Om du bygger en ovanmarkpool behöver du också göra en grund, som blir golvet i poolen. Stommen till en ovanmarkpool får inte samma stöd som en markpool eftersom den inte grävs ned i marken, och kan därför behöva stöttas upp. Det finns också leverantörer som säljer stommar med inbyggda stöd. Var noga med att kolla upp så du vet vad du behöver göra för att konstruktionen ska bli stabil.

Berg och sprängning

Det är mer regel än undantag att man måste ta bort berg då man genomför sitt pool projekt. Det krävs ofta grävning ned i backen ca 2m och ofta stöter man då på berg.

Att ta bort berg är relativt smärtfritt om man anlitar en erfaren mark-entreprenör och/eller spräckare. Vi rekommenderar för de flesta fall att soräcka istället för att spränga. Det är en annan teknik där man borrar hål i bergen och sedan spräcker berget. För detta krävs inget tillstånd hos Polisen.

Borrning för spräckningsarbetet

Mattan ska på ordentligt då det spräcks

Markarbeten

Markarbeten är ofta en av de större kostnadsposterna då du bygger pool. Först ska man gräva och schakta ur “gropen”. Därefter ska massorna forslas bort till en tipp. har man tur så kanske man kan fylla ut andra ställen av sin tomt med massorna och på så sätt bespara sig tippavgifter och bortforsling. Räkna också med att spräckning/sprängning kan behövas. Rätt entreprenör hjälper er med detta utan problem men inget för en lekman att sysselsätta sig med.

Poolhus

Fler och fler bygger poolhus i anslutning till poolen. Det absolut bästa om man vill sticka ut är att bygga en så kallad “attefallare”, dvs attefallshus i anslutning till poolen. Den kan vara upp till 25 kvm, inget bygglov krävs utan enbart en bygganmälan. I detta hus kan du ha måde förvaring till pool, bastu, dusch, pentry, ev gästrum. Fantasin sätter dina gränser bara.

Attefallshus

Attefallshus som poolhus

Säkerhet kring poolen

Du som poolägare är skyldig att upprätta lämplig skyddsanordning till din pool, oavsett om du har egna barn eller inte. Det kan till exempel vara ett minst 0,9 m högt staket eller en pooltäckning som ska klara ett barns vikt. Om du har andra likvärdiga lösningar på skyddsanordning kan du kontakta byggnadsnämnden för en bedömning.

Vilka entreprenörer behövs för ett pool-projekt?

För att bygga en pool så behövs det ett antal duktiga fackmän så som: snickare, markarbetare, spräckare, elektriker, VVS. Dessa entreprenörer ska också koordineras och samordnas av någon. Antingen av dig som byggherre alternativt av en byggkonsult som du kan anlita dig av.

Väljer du som många att bygga ett poolhus i form av attefallshus i anslutning till poolen så behövs det dessutom duktiga hantverkare/snickare, elektriker, rörmokare för det projektet.

Behövs bygglov för att bygga pool?

När du bestämt dig för storlek och placering bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om du behöver bygglov, marklov eller något annat för att få sätta igång med bygget. Ofta behövs varken bygglov eller marklov då poolen är nedgrävd.

Hur går jag vidare med mitt pool-projekt?

Det finns två olika alternativ för att bygga sin pool. Antingen gör du merparten av jobbet själv och då får du helt enkelt gå ut och handla upp material, byggbeskrivningar samt vissa typer av personal och hålla ihop projektet själv. Det andra alternativet är att anlita en byggkonsult som hjälper dig med hanteringen av ditt byggprojekt.

En byggkonsult kan både rita upp poolen, poolhuset, attefallshuset åt dig samt hjälpa till med hantering gentemot kommun och entreprenörer samt om du önskar hålla ihop leveransen av projektet så du får projektet nyckelfärdigt.

ByggFrank är ett bolag bestående av byggkonsulter och vi kan hjälpa dig från ax till limpa gällande exempelvis ditt poolprojekt. Slå oss en signal eller skicka in en förfrågan och berätta mer om dina drömmar och önskemål vi ska realisera.

Hur bygga upp en attraktiv pool?

Attefallshus, Mark, Pool

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1fb

Varför pool?

Pool är för många den ultimata drömmen att ha på sin tomt. Att titta ut över sin tomt med en vacker pool slår det mesta. Att också se sin familj såväl barn som vuxna samlas kring poolen från vår till höst är också en oslagbar känsla.

Vi på ByggFrank har pratat med många poolägare och alla är eniga. Det är en av de bästa investeringarna som gjorts för familjen. Alla i familjen uppskattar pool och ofta blir det också en bra affär genom att värdet på fastigheten ökar med mer än pool investeringen.

Var ska man placera poolen?

Ofta väljer man att lägga poolen i söderläge för att bäst kunna njuta av sol och värme. Välj alltid en plats med mycket sol och inte i närheten av träd som skräpar ned mycket.

Vilken sorts pool?

Det finns markpooler, ovanjordspooler och olika typer av spatunnor. Markpoolen är det vanligaste, det vill säga en nedgrävd pool, oftast 4×8 meter. Men det finns naturligtvis en uppsjö former och storlekar att välja mellan. En markpool på 4×8 meter kan kosta från drygt 100 000 kronor i material och lika mycket till om du vill ha den färdigbyggd och badklar. Priset varierar beroende på poolmodell och tillval. Till detta tillkommer kostnader för mark och schakt.

Har du en mindre budget är ovanjordspoolen en variant. Ovanjordspoolen är en plåtpool med plastduk, som ställs på plan mark.

Ett spabad för utebruk brukar kosta mellan 50 000 kronor och upp till 150 000 kronor.
Valet av pooltyp styrs av budget, markförhållanden och regler. Du kan välja mellan nedgrävd pool, så kallad markpool, eller ovanjordspool som istället byggs på marken. Du kan också välja att delvis gräva ned den.

Att få ner poolen i backen gör att du kan njuta av den på ett annat sätt. En pool ska ju inte bara vara något att bada i, den kan också vara väldigt fin att beskåda.
Nackdelen med markpool är att den kräver mer arbete med grävning och dränering av marken. Det gör poolbygget dyrare men oerhört mycket mer exklusivt och vackert att beskåda.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_314 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_440

Trädäck eller sten runt poolen

Ett pooldäck kan byggas i en mängd material. Det kanske vanligaste är ett enkelt trädäck i impregnerat trä. Det håller ganska väl från väta men behöver underhåll årligen med tvätt och oljning för att hålla i längden. Det finns också en mängd andra mer exklusiva träslag så som sibirisk lärk med mera för den som vill ha en lyxigare känsla.

Ett annat alternativ är träkomposit. Det är ett hårt och väderbeständigt material som är näst intill underhållsfritt. Det enda som behövs är en tvätt då och då.

Material av sten är riktigt hållbara och beständiga. De kostar dock en slant, och det är viktigt att den sten som väljs är halkfri, även när den är blöt. Sten ger ofta en väldigt fin och exklusiv känsla runt poolen.

Passa på att bygga poolhus (Attefallshus)
Project10

Fler och fler bygger poolhus i anslutning till poolen. Det absolut bästa om man vill sticka ut är att bygga en så kallad “attefallare”, dvs attefallshus i anslutning till poolen. Den kan vara upp till 25 kvm, inget bygglov krävs utan enbart en bygganmälan. I detta hus kan du ha både förvaring till pool, bastu, dusch, pentry, ev gästrum. Fantasin sätter dina gränser bara.

Hur går jag vidare med mitt poolprojekt?

Det finns två olika alternativ för att bygga sin pool. Antingen gör du merparten av jobbet själv och då får du helt enkelt gå ut och handla upp material, byggbeskrivningar samt vissa typer av personal och hålla ihop projektet själv. Det andra alternativet är att anlita en byggkonsult som hjälper dig med hanteringen av ditt byggprojekt.

En byggkonsult kan både rita upp poolen, poolhuset, attefallshuset åt dig samt hjälpa till med hantering gentemot kommun och entreprenörer samt om du önskar hålla ihop leveransen av projektet så du får projektet nyckelfärdigt.

ByggFrank är ett bolag bestående av byggkonsulter och vi kan hjälpa dig från ax till limpa gällande exempelvis ditt poolprojekt. Slå oss en signal eller skicka in en förfrågan och berätta mer om dina drömmar och önskemål vi ska realisera.

Realisera din husdröm

Uncategorized

Ett exempel på hur ByggFrank och våra byggkonsulter kan hjälpa dig som privatperson att gå från idé till en verklig skiss. Behovet finns att bygga ut, dvs göra en tillbyggnad för att få plats med familjen. Levererat är en skiss/video på hur huset kommer se ut efter genomförd tillbyggnad.

Årets sista altanbygge?

Utomhus

altan-3

Härligt trall/altan projekt som nyligen avslutades i Täby. Leveransen gick super smidigt. Ca 2 veckor från start till mål. Om ni har intresse av att få till en altan innan årets slut och använda ROT-avdraget så finns chans fortfarande hos ByggFrank.Vi jobbas med mössa på 🙂

image-0-02-05-babe6f02b4b4060bc3efc58ea141fce6f11852d17fbdb59a82c3b18bb84178bf-v image-0-02-05-af9404090d6eb4dde9956b06b15158780195fe87986fb59c8f31d3bce52d36d8-v image-0-02-05-864452e3cc41d43edbcff8691acd5208085468fc3228ca68a9b1e84786da5394-v image-0-02-05-6186bad84adf9d89629e7e3040629a663d7f3560ea5719bf70c8e7784f5677cd-v image-0-02-05-955bf92cb571d70da78a6b9633024d911c518b5078d9550c38263486ba7fad9b-v image-0-02-05-8ba05ea3f9ef1fd95bfe74ca3466b0a42d7fb69fa8a2ea1cd270dd9a137ccae4-v

DSC_0786

Geoteknisk undersökning

Husgrunder

En geoteknisk undersökning ska svara på fråga vad finns under markytan och om det håller för att bygga på marken. Undersökningen innebär att man tar prover från den aktuella platsen och ser hur dem olika partiklarna i marken förhåller sig till varandra, hur mycket luft, vatten och så vidare det finns i marken.

Geotekniska undersökningar görs i olika steg för att avgör i fall marken anses stabil, hur pass många steg eller hur djupgående en geoteknisk undersökning behöver vara beror helt och hållet på marken. Kan via besiktning och överslagsräkning fastställa att marken är stabil så räcker det men i vissa fall behövs både fördjupande och kompletterande undersökningar där en mer djupgående analys av markens hållfasthet avgörs och där det även går att avgöra ifall förstärkande åtgärder krävs.

ByggFrank kan hjälpa dig både med den geotekniska undersökningen och att bygga resten av projektet också.

x-default

En geoteknisk undersökning görs för att undvika en mängd olika problem som kan uppstå med huset och grunden längre fram.

Genom den geotekniska undersökning går det att avgör vad som behöver göras med marken och grunden för att i framtiden undvika problem med fukt, markstrålning och sättningar.

I detaljplanerade områden så brukar kommunen redan ha gjort en geoteknisk undersökning. Så innan du beställer en kan det löna sig att kontakta kommunen.

Det finns olika anpassningar som görs efter vad den geotekniska undersökningen visar, dem vanliga som nästa alltid görs är att man dränerar marken för byggplatsen och lägger en så kallad radonduk för att stoppa strålning.

Ifall undersökningen har visar på att marken behöver stabiliseras kan detta göras med pålning eller att man schaktning. Schaktning innebär att man formar om marken.

 

Offertförfrågan Husgrunder ›

Vanliga frågor om husgrunder

Husgrunder, Platta på mark

Att bygga hus är ett stort projekt med många delar och för många blir det många nya ord och många beslut som ska fattas. Det fösta steget för att bygga hus är att ordna markarbetet och lägga en grund och redan där kan det uppstå många frågor. Här svarar vi på några av dem.

Byggritningar
En konstruktionsritning visar i detalj hur huset ska byggas. Konstruktionsritning visar huset stomme, ventilation och alla andra detaljer som behövs för att bygga ett hus. Man behöver en konstruktionsritning för att få sitt startbesked i byggprojektet. Ofta räcker det med arkitetritning för att söka bygglov men för att starta projektet krävs en s k K-ritning (konstruktion).


Platta på mark vs krypgrund/plintgrund

Den stora skillnaden mellan de olika grunderna är att en platta är en helt solid grund där hela plattan bär husets tyngd medans en krypgrund eller plintgrund är uppbyggd på det sättet att huset vilar på en liten mur ungefär där det finns ett luftutrymme mellan marken och huset.

Hantering av fukt
All mark innehåller fukt och vatten, dessa är inte önskvärda i närheten av huset. Därför läger man rör, sten och grus under och runt huset, detta leder bort vattnet och fukten från huset.

Geoteknisk undersökning
För att få reda på exakt vad som måste göras använder man sig av en geoteknisk undersökning, vars mål är att fastställa hur mycket jorden kan bära och vad jorden innehåller.

Moderna krypgrunder har inte samma problem med fukt som gamla krypgrunder har. Den stora skillnaden är hur man bygger krypgrunden nu och att kvalitén på byggmaterialen har förbättras genom åren. Plus att i moderna krypgrunder kan man installera avfuktningssystem och även värme ifall det skulle behövas.

Vad ska man välja för grund?
Det finns för och nackdelar med båda formerna av grundläggning så när det gäller vilken man ska välja så handlar det dels om en smaksak men också markens beskaffenhet. Vet man inte vilken man ska välja är det alltid bäst att höra med sin byggare vad den tycker.